Proizvodi

  • Solarni moduli proizvode električnu energiju kada se svjetlo obasjava njihovu prednju površinu. DC napon može biti veći od 30V. Ako su moduli spojeni u seriju, ukupni napon jednak je zbroju pojedinačnih napona modula. Ako su moduli spojeni paralelno, ukupna struja je jednaka zbroju pojedinih struja modula.